Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / FMV ordlista

Huvudnavigering:

FMV ordlista

Webbplatsens generella ordlista.A

Ackreditering

Ett godkännande gjort av ett organ med dessa befogenheter baserat på diverse kontroller av kompetens och rutiner.

AF

Allmän föreskrift

Assurans

Facktermen för de olika säkerhetsnivåer som produkter och system kan uppnå vid säkerhetsgranskning.

Assuransnivå

Det finns sju olika assuransnivåer, eller grader av assurans, EAL 1 till EAL 7.

Assuranspaket

Uppsättning evalueringskrav för en produkt eller ett system.

AutoCAD

Konstruktionsprogram för design, modellering, ritningar och konstruktioner i 2D och 3D.


B

BORIS

Bild och ritningsinformationssystem
BORIS är ett stödsystem för materielritningar.

 

BORIS BKS

Behörighetskontrollsystem som FMV använder sig av för att hantera behörigheter i Bild och Ritningsinformationssystemet, BORIS

BRA

Bild och Ritningshanteringssystem för Anläggningsdokumentation


C

CAD

Computer aided design
Konstruktionsprogram för design, modellering, ritningar och konstruktioner i 2D och 3D.

CAGE kod

Commercial and Governmental Entity Code är NATO kollektivets motsvarighet till de svenska Firmabokstavskoderna, FBkod.

CALS raster

Standard för digitala kartor och ritningar i rasterformat

CC

Common Criteria, CC, är en internationell standard för granskning av IT-säkerhet i produkter och system.

CCITT gr4

Komprimeringsformat för rasterfiler

CCRA

Common Criteria Recognition Arrangement, CCRA, är en internationell IT-säkerhetsorganisation som bygger på ömsesidigt erkännande av certifikat utfärdade av medlemsländerna.

CD FREJ

Ögonblicks bild med förnedenhetsdata från FREJ88 (produceras 4 gånger/år)

CD SATS

Spegling av produktionen avseende Sats- och tillbehörs- listor

CEM

Common Evaluation Methodology, CEM, är en internationellt accepterad evalueringsmetodik som används för att på detaljnivå reglera principerna i Common Criteria, CC.

Certifiering av IT-säkerhet

Formellt fastställande av resultatet från en evaluering.

Certifieringsorgan för IT-säkerhet

Organ med uppgift att utföra certifiering av IT-säkerhet.

COTS

Commercial Of The Shelf är en standardprodukt/system som utvecklas av en leverantör för att kunna motsvara flera användares/kunders behov.


D

DF

Drift föreskrift

DITO

Digitala Tekniska Order är ett stödsystem/databas för att administrativt kunna hantera Tekniska Order.

dwg-fil

dwg -fil är ett filformat för ritningar


E

EA

European Cooperation for Accreditation, EA, är ett europeiskt samarbete för ackreditering.

EAL

Inom Common Criteria, CC, används sju assuransnivåer - Evaluation Assurance Level, EAL. De olika assuramsnivåerna bestämmer vilka krav som ställs vid evaluering.

ERIT

Hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering och anläggningsdokumentation.

Evaluering av IT-säkerhet

Utvärdering av en skyddsprofil, produktsäkerhetsdeklaration eller ett evalueringsobjekt gentemot specificerade säkerhetskrav, samt bedömning av styrkan hos ingående säkerhetsfunktioner.

Evalueringsföretag för IT-säkerhet

Organisation eller organisationsenhet som utför evaluering av IT-säkerhet.

Evalueringskriterier för IT-säkerhet

Krav som uttrycker hur IT-säkerheten i produkter och system ska utvärderas gentemot olika fastställda nivåer.


F

FBF

Försvarets Bok och blanketförråd

FB-KOD

Firma bokstavs kod

FM

Försvarsmakten

FMV

Försvarets Materielverk

FRA

Försvarets Radioanstalt

FREJ88

Ett för Försvarsmakten gemensamt informationssystem (artikelregister) för förnödenhetsdata

FSD

Försvarsstandard

FS-kod

Firma siffer kod


G

GoF

Grund och Förvaltningsdata
Identifiering av materielen och dess ingående komponenter. Alla komponenter får ett nummer som kan liknas vid ett artikelnummer. Detta görs bland annat för att kunnat lagerföra och hantera materielen och dess reservdelar på ett logiskt sätt

GRDA

GRund Data Anvisning anger vilken information som krävs för att kodifiera en förnödenhet på en specifik Materiel kod grupp.


H


I

IAF

International Accreditation Forum, IAF, är ett internationellt ackrediteringssamarbete.

IKT

Informations- och kommunikationsteknologi, IKT.

ISO/IEC

En internationell organisation där den formella standariseringen av Common Criteria, CC, sker.

ISO/IEC 18045

Standardbeteckningen för Common Evaluation Methodology, CEM.

ISO/IEC IS 15408

Standardbeteckningen för Common Criteria, CC.

IT

Informationsteknik, IT, är samlingsbegreppet för datateknik och telekommunikation.

ITSEC

Information Technology Security Evaluation Criteria, ITSEC, är en standard för granskning av IT-säkerhet.


J


K


L


M

MF

Modifierings föreskrift

M-kod

Försvarsmaktens art- och typ bstämning del 1.

mrn-fil

Transferingsfil för administrativ data.

MS

Materiel System

MS 520

Materielsystem 520 - Teknisk Information

MSA

Materiel System Ansvarig

MSB

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

MUST

Militära underrättesle- och säkerhetstjänsten


N

NAMSA

NATO Maintenance and Supply Agency

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NCAGE

NATO Commercial and Governmental Entity Code

NCB

NATO Codification Bureau

NCS

NATO Codification System

NIIN

National Item Identification Number


O

Orange Book

Orange Book är en standard för granskning av IT-säkerhet som utvecklades i USA på 80-talet. Orange Books egentliga benämning är Trusted Computer Security Evaluation Criteria, TCSEC.


P

PDF

Portable Document Format

PDR

Produkt Data Registrering

PL

Projekt Ledare

POINT

Projekterings och installationsanvisningar för tele och informationstekniska anläggningar

PrL

Produkt Ledare

Produktsäkerhetsdeklaration

Ett dokument som används vid evaluering och certifiering av IT-säkerhet i en produkt eller ett system. Dokumentet beskriver leverantörens utfästelser för den specifika produkten, exempelvis en brandvägg. Den egelska benämningen för produktsäkerhetsdeklaration är Security Target, ST.

PTS

Post- och Telestyrelsen


Q


R

RDK

Reserv Dels Katalog

REFfma

Applikation som listar FREJ register på registrerade firmor

RIC

Reportable Item Code

RKP

Rikskriminalpolisen

RLS

Resurs Lednings System

RML

Regler för Militär Luftfart


S

SAC

Scheme Advisory Committee, SAC, är en rådgivande kommittee med uppgiften att säkerställa oberoende inom FMV och CSEC. SAC ansvarar även för tillgängligheten av deltagande inom den internationella certifieringsordningen.

SAMFI

Samverkansgruppen för Informationssäkerhet, SAMFI, är en grupp som består av myndigheter med speciella uppgifter inom informationssäkerhet.

SAMS

Nuvarande finansdepartementets samrådsgrupp för samhällets säkerhet inom dataområdet.

SIS

Standardiseringskommisionen, SIS.

Skyddsprofil

Ett dokument som används vid evaluering och certifiering av IT-säkerhet i en produkt eller ett system. Dokumentet beskriver köparens generella önskemål och krav för en viss typ av produkt, till exempelv brandväggar. Den engelska benämningen för skyddsprofil är Protection Profile, PP.

SL

Satslista

SOGIS-MRA

SOGIS-Mutual Recognition Agreement, SOGIS-MRA, är en europeisk IT-säkerhetsorganisation med 10 medlemsländer.

SOPS/AG

Samordnade organ för publikationer och systematiserings frågor /arbetsgrupp

SS

Svensk Standard, SS.

SS-EN

Svensk-Europeisk Standard, SS-EN.

Swedac

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, är en mångsidig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara tillförlitliga.

SÄPO

Säkerhetspolisen


T

TC

Teknisk Chef

TCSEC

Trusted Computer Security Evaluation Criteria, TCSEC, är en standard för granskning av IT-säkerhet som utvecklades i USA på 80-talet. I folkmun benämns TCSEC ofta som Orange Book.

TL

Tillbehörslista

TO

Teknisk Order
Ett system där FMV ger ut nya direktiv på redan befintlig materiel som kunden behöver åtgärda eller hantera på annat sätt på grund av ändrad design eller ändrat användningssätt.

 

TOE

Står för Target of Evaluation som är den engelska termen för evalueringsobjekt. Ett evalueringsobjekt är en uppsättning hård- och mjukvara med tillhörande dokumentation som är eller ska bli föremål för evaluering.

TransDoc

Verktyg för in och utleverans av data från BRA


U

UF

Underhålls föreskrift

U-tabeller

Utrustnings tabeller


V

VPA

Voluntary Periodic Assessment, VPA, är en frivillig och ömsesidig granskning av medlemsländerna inom Common Criteria Recognition Arrangement, CCRA, utförd av medlemsländerna själva.


W


X


Y


Z

ÄM

Ändringsmeddelande.


Å


Ä


Ö

ÖCB

Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB, är en myndighet som samordnar arbetet inom den civila delen av totalförsvaret.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2011-10-28 13:48. Uppdaterad: 2011-10-28 13:49. Ansvarig: Visa e-postadress.

Fakta

Specifika ordlistor för olika områden på webbplatsen.